ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry:tO@WZ@HCompObjs 114 Z Z 2140Z0ZSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8pProps14CV_iew @0Z0Z !")/12345789:;<>?@ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUWXYZ[]^_`bcdefgiloqstuvxyz{|~oj16 @516,0,4795,1000@516,0,4795,1000@@5Projekt1@5*@5Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@@5@5Jarmila @5 ՜.+,D՜.+,, X`l| SVES 1.2. 2019 9:0025.4. 2019 18:0060d160h 35 000,00 K0%0% Plnovan zahjenPlnovan dokonenPlnovan doba trvnPrceNklady Dokoneno %Dokonen prce v %D/7CWo ' Dokoneno %NkladyPlnovan doba trvnPlnovan dokonenPlnovan zahjenPrceDokonen prce v %0% Dokoneno %35 000,00 KNklady60dPlnovan doba trvn@`QPlnovan dokonen@/!Plnovan zahjen160hPrce0%Dokonen prce v % Oh+'0 PXx K pomocnm materilmJarmilaJarmila1Microsoft Project@Q@HZ :tOMicrosoft.Project 16.0MSProject.MPP14MSProject.Project.99qCFilter<@ϲZ@ϲZCTable8@ϲZ@ϲZCReport4@ϲZ@ϲZCUdm 0@ϲZ@ϲZCEdl ,@ϲZ@ϲZCCommandBar(PZPZCMap $PZPZCVba PZPZCGrouping PZPZCDrawingPZPZTBkndTaskc3Z3ZTBkndRsc\ZZZZTBkndCalV Z ZTBkndAssnO Z ZTBkndConsJ0Z0ZTBkndOutlCodeD0Z0ZProps 65Props vMFixedMetaVarMeta rMrMB@5@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCode,TBkndEgmt@2@0*c2@@2@P-2.@K pomocnm materilom@Standardn@@K @@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@0*$@%@&@'@(@)@@;&D$RÙ*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@TV@W@X@Y@Z@[@T\@]@^@@@ @@@@@ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P-2@@@@@@ @CZK@@@@@@ݾ`$RÙ@@@@@@@@.7@@@@@@@@@@@@@1@\! @ V@ b@ d@ d@ (d @ (e @ (e @ (e @ (e( @ (e0 @ (e8 @ e@ @ (B @ (@ "dF @ (J @ "@ (dN @ (P @ (T @ (X @ (\ @ (^ !@ ("@ (d` #@ (d $@ (h %@ "l &@ "p '@ "t (@ "x )@ h| *@ hG@ (d R@ (d \@ d ]@ c@ * d@ *m@ (d @ ( @ d@@ d@ (d @ (d@ (d @ @ e @ e @ ( @ (@ (d @@ d @ ( @ `@@ (d@ d@ (d@ (d@ (d @ (d @ d@ d @ (d @ @ (d@ (dx@ "dy@ "dz@ "d {@ "d@|@ "d}@ "d ~@ "d@ "d @ ( @ "d@ (d @ @ d @ h @ " @ "@ (d@ (d@ (d@ "d @ (e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ @ e@ e@ +@ ,@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ !>@ "?@ #@@ $A@ %B@ &C@ 'D@ (E@ )F@ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ *W@ +X@ ,Y@ -Z@ .[@ /g@ 0h@ 1i@ 2j@ e3k@ e4l@ e5v@ 6|@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ LD@ E@ F@ eG@ eH@ eI@ eJ@ eK@ eL@ eM @ N @ O @ P @ Q @ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d @ e!@ f"@ g#@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ h.@ i/@ j0@ k1@ l2@ m3@ n4@ o5@ p6@ q7@ r8@ s9@ t:@ u;@ v<@ w=@ x>@ y?@ z@@ {A@ |B@ }C@ ~D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ q@ r@ s@ u@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ ^@ @ @ hk @ V@ b@ d@ d@ (d @ (e @ (e @ (e @ (e( @ (e0 @ (e8 @ e@ @ (B @ (@ "dF @ (J @ "@ (dN @ (P @ (T @ (X @ (\ @ (^ !@ ("@ (d` #@ (d $@ (h %@ "l &@ "p '@ "t (@ "x )@ h| *@ hG@ (d R@ (d \@ d ]@ c@ * d@ *m@ (d @ ( @ d@@ d@ (d @ (d@ (d @ @ e @ e @ ( @ (@ (d @@ d @ ( @ `@@ (d@ d@ (d@ (d@ (d @ (d @ d@ d @ (d @ @ (d@ (dx@ "dy@ "dz@ "d {@ "d@|@ "d}@ "d ~@ "d@ "d @ ( @ "d@ (d @ @ d @ h @ " @ "@ (d@ (d@ (d@ "d @ (e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ @ e@ e@ +@ ,@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ !>@ "?@ #@@ $A@ %B@ &C@ 'D@ (E@ )F@ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ *W@ +X@ ,Y@ -Z@ .[@ /g@ 0h@ 1i@ 2j@ e3k@ e4l@ e5v@ 6|@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ LD@ E@ F@ eG@ eH@ eI@ eJ@ eK@ eL@ eM @ N @ O @ P @ Q @ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d @ e!@ f"@ g#@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ h.@ i/@ j0@ k1@ l2@ m3@ n4@ o5@ p6@ q7@ r8@ s9@ t:@ u;@ v<@ w=@ x>@ y?@ z@@ {A@ |B@ }C@ ~D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ q@ r@ s@ u@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ ^@ @ @ w@ H y@ ( @ (H( @ (* @ . @ "@ (d@ (d2 @ (6 @ (: @ (> @ ( @ (d4@ (dc@ d@ e@ df@ dg@ dh@ di@ d@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ e F@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀK@ ʀL@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e ^@ e!_@ e"`@ e#a@ $b@ %c@ &d@ 'e@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -k@ .l@ /m@ 0n@ 1o@ 2p@ 3q@ 4r@ 5s@ 6t@ 7u@ 8v@ 9w@ :x@ ;y@ <z@ ={@ >|@ ?}@ @~@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5 @ 6 @ 7 @ 8 @ 9 @ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ@ ʀK@ ʀL @ ʀM!@ ʀN"@ ʀO#@ ʀP$@ ʀQ%@ ʀR&@ ʀS'@ ʀT(@ ʀU)@ ʀV*@ ʀW+@ ʀX,@ ʀY-@ ʀZ.@ ʀ[/@ ʀ\0@ ʀ]1@ ʀ^2@ ʀ_3@ ʀ`4@ ʀa5@ ʀb6@ ʀc7@ ʀd8@ ʀe9@ ʀf:@ ʀg;@ ʀh<@ ʀi=@ ʀj>@ ʀk?@ ʀl@@ ʀm_@ nb@ oc@ ʐps@ eqt@ erx@ Hsz@ Ht{@ u@ v@ w@ Hx@ Hy@ ez@ e{@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @@ @ @ "@ dQ@ d@ (d @ (f @ 8 @ 8 @ 0e( @ 0e0 @ e8 @ e@ @ eH @ 8eP @ (R @ 0eZ @ e@ db @ fj &@ er '@ ez (@ e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e 8@ 9@ h :@ h F@ ( G@ 8R@ (dT@ d]@ (d@ d@ (d @ (*@ (d ;@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d@ @ @ @ #@ U@ @ +@ 7@ @  @ @ e @ e@ @ @ =@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ W@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ !i@ "j@ #k@ $l@ %m@ &n@ 'o@ (p@ )q@ *r@ +s@ ,t@ -u@ .v@ /w@ 0x@ 1y@ 2z@ 3{@ e4|@ e5}@ e~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ 6@ p7@ 8@ e9@ e:@ e;@ e<@ e=@ e>@ e?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ #@ %@ '@ )@ =@  >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ @ @ @ < @ @ "@ dQ@ d@ (d @ (f @ 8 @ 8 @ 0e( @ 0e0 @ e8 @ e@ @ eH @ 8eP @ (R @ 0eZ @ e@ db @ fj &@ er '@ ez (@ e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e 8@ 9@ h :@ h F@ ( G@ 8R@ (dT@ d]@ (d@ d@ (d @ (*@ (d ;@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d@ @ @ @ #@ U@ @ +@ 7@ @  @ @ e @ e@ @ @ =@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ W@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ !i@ "j@ #k@ $l@ %m@ &n@ 'o@ (p@ )q@ *r@ +s@ ,t@ -u@ .v@ /w@ 0x@ 1y@ 2z@ 3{@ e4|@ e5}@ e~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ 6@ p7@ 8@ e9@ e:@ e;@ e<@ e=@ e>@ e?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ #@ %@ '@ )@ =@  >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ @ @ @ @ H @ (@@ "d @ H@ (d@ (d@ (dI@ K@ dU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠ q@ ʠ s@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ{@ ʠ}@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ eH@ eI@ HJ@ K@ HL@ eM@ eN@ eO@ eP@ ʐQ@ ʐR@ eS@ eT@ ʐU@ ʐV@ eW@ eX@ ʐY@ ʐZ@ e[@ e\@ ʐ]@ ʐ^@ e_@ e`@ ʐa@ ʐb@ ec @ ed @ ʐe @ ʐf @ eg @ eh@ ʐi@ ʐj@ ek@ el@ ʐm@ ʐn@ eo@ ep@ ʐq@ ʐr@ es@ et@ ʐu@ ʐv@ ew@ ex@ ʐy@ ʐ @ z!@ {V@ e|W@ e}^@ ~_@ `@ ea@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ +( @ @ d @ ( @ @ @ d@ (d@ J@ @ @ d @ ( @ @ @ d@ (d@ J@ @ @ d @ H @ H @ H"@ d@ @ h0@nl @ D@ d@ d@(d @( @( @(f @(e @(e$ @(e, @(e4 @(8 @(< @(@ @(D @(eL @(eT @ e(@(d)@(d*@(d\ 7@(F@ dH@(d I@(dK@(dL@(dN@(d^ P@(` Q@`S@ d T@ d d @(@ d@(dh @( @(d @(d l @(@@(d@(d @(d @e @e@e@e@e@@1@ 2@ 3@ W@ @ @e @e4@5@6@@@A@C@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@ c@!d@"e@#f@$g@%h@&i@'j@(k@)l@*m@+n@,o@-p@.q@/r@0s@1t@2u@3v@4w@e5x@e6y@ez@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ 7@`8@9@:@;@e<@e=@e>@e?@e@@eA@eB@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@@@@@@@@@ @ @e@@@@ G@@\= @ D@ d@ d@(d @( @( @(f @(e @(e$ @(e, @(e4 @(8 @(< @(@ @(D @(eL @(eT @ e(@(d)@(d*@(d\ 7@(F@ dH@(d I@(dK@(dL@(dN@(d^ P@(` Q@`S@ d T@ d d @(@ d@(dh @( @(d @(d l @(@@(d@(d @(d @e @e@e@e@e@@1@ 2@ 3@ W@ @ @e @e4@5@6@@@A@C@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@ c@!d@"e@#f@$g@%h@&i@'j@(k@)l@*m@+n@,o@-p@.q@/r@0s@1t@2u@3v@4w@e5x@e6y@ez@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ 7@`8@9@:@;@e<@e=@e>@e?@e@@eA@eB@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@@@@@@@@@ @ @e@@@@ G@@ |@ H }@(H ~@(H@(d@(d@(d@ d@(d @"d @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~!@e"@e#@$@%@'@(@)@e*@e+@e,@-@.@0@1@2@e3@e4@e5@6@7@9@:@;@e<@e=@e>@?@@@B@C@D@eE@eF@eG@H@I@K@L@M@eN@eO@eP@Q@R@T@U@V@eW@eX@eY@Z@[@]@^@_@e`@ea@eb@c@d@f@g@h@ei@ej@ek@l@m@o@p@q@er@es@et@u@v@x@y@z@e|@{@@@@H@@H@10@ @ @ d @( @( @(@ d @( @(4 @ @ d @( @( @(@ d @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @( @ @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @( @ @ @ H @(@ @(H@@@@"2525X{@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping,CDrawing"@@ Segoe UI Calibri CalibriSegoe UI Segoe UI@5Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@@5@5@@5@@5@5@5@5 @5'VarMetaVar2Data.1FixedDatadFixedMeta02Fixed2Data3Fixed2MetaProps 8VarMeta47/Var2Data~FixedData69{4FixedMeta Fixed2Data8:Fixed2Meta . ;h;hhoman:o0O̅[F0ȅ@ Doba trvn:mavn:0$o0#@ Zahjen:d0 hD0 $@ Dokon en:(Ȋh0' (i0 1@ Pokra ovn: ԌTth0' H0<@ F00 0@ Ohoma diagram0\%homa )w )w@ ID:homa '@ Prce:homa:$Gn 0@ h@ homan:o0O̅[F0ȅSkute n:homavn:0$o0@ ܆d0 `0j0j00Smrn pln:h0!8i00@ ԌT' o0 ԌTth0' Zbvajc:@ H En ;h;ͤ0<(ͤdchylka:{w~\~\<0@ Tahoma ! Dokon en prce %:wPĥ8̤̤!@ ͤ\;(A0Pĥ508(A0 L W ;h;@{3B40E3F4-4426-E911-BF03-24FD52C39916}S Project\firma07Yeaen.mpp\Global.MPTle;System.Comment;System.Category;*System.Documen@@@@@$@&Ganttov diagram@ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@*"@gbui://mainpage.htm%@&@(@)@*@+@,@-@.@1@2@3@XBIR 4@ @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@"z +@" H/@"@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' H@@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H~ !@!(   @    @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-    @ @ @ (hl @ (@ ( @ n @/ H~ @/(h @/ @/ @/FixedDataVar2DataFixedMeta$VarMeta!0FixedDataVar2DataFixedMetaVarMeta%FixedData#"Var2DataFixedMeta)VarMetaFixedData'&2a400000_ffffffff$FixedMetaVarMeta-$FixedData+*Var2DataFixedMetaVarMeta1FixedData/.Var2DataFixedMetaVarMeta5FixedData32Var2DataFixedMetaBVarMeta9TFixedData76~Var2DataFixedMeta$VarMeta=0FixedData;: Var2DataFixedMeta 8VarMetaAxFixedData?>(Var2Data FixedMeta'8VarMetaE&$FixedDataCG%>Var2Data$ Fixed2Meta#8Fixed2DataBF FixedMeta-$VarMeta,FixedDataIL+(Fixed2Meta*"Fixed2DataHK(`FixedMeta\ VarMetaSPVPFixedDataNRHpVar2Data=Fixed2Meta6Fixed2DataMQ0Props .XFixedMetanjVarMetaWm$FixedDataUYk|Var2DatajFixed2MetahaFixed2DataTXaFixedMetaVarMeta`]FixedData[_Var2Data}Fixed2MetawnFixed2DataZ^rProps pHFixedMetaYVarMetagdFixedDatabfXVar2DataFixed2MetaFixed2DataaeProps V@>&D$RÙ~ˠ*mC"Df @> 0D&E$RÙ@H&D$RÙ&D$RÙD&E$RÙ&D$RÙ%&E$RÙ`0 (TT@5,@e&F$RÙ&D$RÙG&E$RÙ&G$RÙ%&E$RÙW޳&E$RÙjUR&G$RÙ@H&D$RÙ>x;&E$RÙ0`O PO4+2H ,@o@L@pj8$\+2H ,UUUUUt@L@(#jL@UUUUUt@ (#??@u 4rD+2H ,AObA * @L@L@L@20*U22`6A`6A2@L@L@L@20*c22.A.A2@ObAObAObA20*+222@ @1@d2@@@ @z@@@ @1@@@ @z@<@@x@ @,1@@@ @$z@@pnJ #i@& #i@#i@ݾ`$RÙ~ˠ*mC~ˠ*mCݾ`$RÙ>x;&E$RÙ>x;&E$RÙݾ`$RÙG&E$RÙG&E$RÙݾ`$RÙW޳&E$RÙW޳&E$RÙݾ`$RÙ 0` PStandardn@ | 0@LXdpDD7,@~ˠ*mC?~ˠ*mC>x;&E$RÙ@>x;&E$RÙG&E$RÙ@G&E$RÙW޳&E$RÙ@W޳&E$RÙ(Px ++*2*2zdroj1z*2zdroj2z celek*2zdroj3z@@ObAObA@ObA@L@`6AL@`6AL@L@@L@L@L@@ @ 8@ J@ RU@ @ $@ v@ @ U@ +@ Z@ b@ @ @ U@ @ @ 0??F?HF4?HFRR@,@@=&D$RÙ?@'@H&D$RÙ@@=&D$RÙ2&D$RÙ@@=&D$RÙ(0*2%&E$RÙ@@=&D$RÙ2@@,K pomocnm materilom kol1 kol2 kol3ObAObAJAJAee20*c220*c220*c2*2ObAObA.A.A.Aww20*+220*+220*92*2.A `6A`6A20*U220*U2,20*c2*2 0*2.A.Aee20*c220*c220*c2*2 "L@ @ @ @ $@ 0@ |@ <c@ Dd@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ 4@ @ @ @ @ @ D@ $c@ ,d@ @ P@ \@ h@ t@ @ c@ d@ X 0ygHqgL qgLqgLSS}dn skupi&na6@- @-No Task Group@F&D$RÙ}dn skupi&na4 @-No Resource Group@G&D$RÙ@ W@ TSBC7"@&&@&"@&&Ganttov diagram@&Zadvn@&@ @ @ @ @ @ /@ 5@&P,76@&V=@&8T *y e *F@$@&'@&(@&*@&6 +@& -@& ^:>&N$RÙ@ &Zadvn&@ @ Entry@D&D$RÙ&Zadvn&@ @ Entry>x9  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~@ @ @ @ Nzev kolu@ @ @ /@ 1@ V @ V@ @ Nzev zdroje,@ +@ @ @ @ Maximln po et jednotek@ Standardn sazba@ PYes asov sazba@ Nklady na pou~it@ @ @ @ @ Nzev kolu@ zev kolujensmrnho plnu@ mrn plnon en EV (BCWP)@ Celkov nklady@ Smrn plnno % @ Odchylkadoba trvn@ Skute n %ba trvn @ Zbvn nklady@ @ zev kolu@ zev kolujensmrnho plnu@ Nzev koluon en EV (BCWP)@ elkov nklady@ mrn plnno %@ okon eno %a trvn@ kute n %ba trvn@ V@ @ Nzev zdroje @   &E$RÙN&klady$@ @ Costn&E$RÙPou~&vn&@ @ Usage&I$RÙ&Pou~vn&@ @ UsageHP&L$RÙ@ @ u @ @ 8@ ~h\ 8tasksp\ 8resourcesVa&echny koly.@ @ All Tasks@E&D$RÙVaechny zdroj&e6@ @ All Resources>x:&E$RÙ@ l@ &Ganttov diagram@C&D$RÙ&Seznam zdrojoܦئئ- 9%@"@  t @"&Zadvn @"Va&echny koly@"}dn skupina @"d*@"Gantt Chart@"@ f R@m 0 Standardn)( @ @ 1@ kol;@ @ Rozdlenccc@ @ @ MilnkTTT TTT TTT@ @ Souhrnn @ @ Souhrn projektuTTT TTT TTT@ @ @ *Seskupit podle souhrnu@ @ *Zahrnut kol;@ @ *Zahrnut rozdlen; @ w@ *Zahrnut probh@ @ *Zahrnut milnk tI@ @ *Zahjen dodvky tI@ @ *Dokon en dodvkytI@ @ *Doba trvn dodvky @ @ *Zahjen zvislosti @ @ *Dokon en zvislosti@ @ *Doba trvn zvislosti@ @ 1@ Neaktivn kol@ @ *Neaktivn rozdlen@ @ @ Neaktivn milnk @ @ Neaktivn souhrnt + +@ @ 1@ Ru n kol+@ @ *Ru n rozdlen+@ @ @ *Ru n milnkt@ @ 1@ Pouze s dobou trvn+#@ $@ Ru n koly zahrnut v souhrnnm kolu t + +@ @ 81@ *Ru n kol (upozornn)+@ @ 8*Ru n rozdlen (upozornn)+@ @ 8@ *Ru n milnk (upozornn)#@ $@ 8*Ru n koly zahrnut v souhrn. kolu (upozornn)TTT TTT TTT@ @ Ru n souhrn+@ @ P1@ Pouze zahjen+@ @ 1@ Pouze s datem dokon en@ @ @ *Milnk pouze s dobou trvn@ @ P@ !*Milnk pouze s datem zahjen@ @ @ "*Milnk pouze s datem dokon ent@ @ #*Zahrnut ru n kol@ @ $Vnja koly@ @ @ %Vnja milnkL@ @ &Kone n termn;)@ w@ 'Probh+)@ w@ (Probh ru n zadanho kolu @"S@"@"2QJ F F %@"@  @"&Zadvn @"Vaechny zdroj&e@"}dn skupina @" Zd*@"Resource Sheet@"@ f@"S@"@"2R*** %@"@ Y D @"N&klady @"Va&echny koly@"}dn skupina @" d*@"Task UsageO@"@ fB@4 j j zdroStandardnH {DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@DDD7@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD @ DDD @ DDDx@ DDD @ DDDS@ DDD@ DDD @ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD#@ DDD"@ DDD.@ DDD-@ DDD9@ DDD8@ DDDD@ DDDC@ DDDO@ DDDN@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDDDDD{ z;@"DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@DDD7@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD @ DDD @ DDDx@ DDD @ DDDS@ DDD@ DDD @ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD#@ DDD"@ DDD.@ DDD-@ DDD9@ DDD8@ DDDD@ DDDC@ DDDO@ DDDN@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDDDDDDDD=@ DDD>@ DDD?@ DDD@@ DDDA@ DDDB@ DDDC@ DDDD@ DDDE@ DDDF@ DDDG@ DDDH@ DDDI@ DDDJ@ DDDK@ DDDL@ DDDM@ DDDN@ DDDO@ DDDP@ DDDQ@ DDDR@ DDDS@ DDDT@ DDDU@ DDDV@ DDDW@ DDDX@ DDDY@ DDDZ@ DDD[@ DDD\@ DDD]@ DDD^@ DDD_@ DDD`@ DDDa@ DDDb@ o<@"H @"S@"@"2*** %@"@ LO @"&Pou~vn @"Vaechny zdroj&e@"}dn skupina @"d*@"Resource UsageO@"@ f l d j J7tLStandardnC {DDD @ DDD@ DDD@ DDD'@ DDD)@ DDD@ DDD*@ DDD+@ DDD@ DDD @ DDD @ DDD@ DDD2@ DDD3@ DDD4@ DDD5@ DDD6@ DDD @ DDD&@ DDD,@ DDD@ DDD-@ DDDV@ DDDW@ DDD`@ DDDa@ DDDj@ DDDk@ DDDt@ DDDu@ DDD~@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD @ DDD @ DDD @ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDDDDDDDD+@ DDD,@ DDD-@ DDD.@ DDD/@ { #z;@"DDD @ DDD@ DDD@ DDD'@ DDD)@ DDD@ DDD*@ DDD+@ DDD@ DDD @ DDD @ DDD@ DDD2@ DDD3@ DDD4@ DDD5@ DDD6@ DDD @ DDD&@ DDD,@ DDD@ DDD-@ DDDV@ DDDW@ DDD`@ DDDa@ DDDj@ DDDk@ DDDt@ DDDu@ DDD~@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD @ DDD @ DDD @ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDD@ DDDDDDDDD+@ DDD,@ DDD-@ DDD.@ DDD/@ DDD0@ DDD1@ DDD2@ DDD3@ DDD4@ DDD5@ DDD6@ DDD7@ DDD8@ DDD9@ DDD:@ DDD;@ DDD<@ DDD=@ DDD>@ DDD?@ DDD@@ DDDA@ DDDB@ DDDC@ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDo<@"C @"S@"@"2{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\nouicompat\deflang1029{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.4639}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Str\'e1nka &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\nouicompat\deflang1029{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.4639}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Projekt: &p\par Datum: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\nouicompat\deflang1029{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.4639}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Str\'e1nka &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\nouicompat\deflang1029{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.4639}\viewkind4\uc1 \pard\qr\f0\fs20 &p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\nouicompat\deflang1029{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.4639}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 &p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\nouicompat\deflang1029{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.4639}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Str\'e1nka &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\nouicompat\deflang1029{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.4639}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Str\'e1nka &P\par } >x8&E$RÙPou~vn &kolo&I$RÙPo&u~vn zdrojoHP&L$RÙ @ p@"@ @".@ @"@ ) @"(